เกี่ยวกับอาตั่วตี๋

ประวัติ

เรามีความเชื่อ และความชื่นชอบในการทำอาหารแปรรูปจากทะเลอย่างแท้จริง จะนำพาให้เราสามารถคิดค้นกรรมวิธีการผลิต และบริการด้วยความเชี่ยวชาญ และสร้างความแตกต่างในสินค้าของเรา สิ่งนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง บริษัท อาตั่วตี๋ ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมีการพัฒนาปรับปรุงและคิดค้นสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความหลากหลาย ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรูป พร้อมส่งออกต่างประเทศ

2561

         • Established ARTUATEE FOOD&MARKETING CO.,LTD
         • “Certificate of Free Sale” from FDA Food and Drug Administration
         • “HALAL CERTIFICATE” From The Central Islamic Committee of Thailand
         • Certificate of ISO 22000
         • Certificate of GMP
         • Certificate of HACCP
         • Partnership for Company wealth protection with Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited
         • Partnership with M.I.T Group Company Limited for exporting to Mandalay, Myanmar

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์

• มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกพันธกิจ

   พันธกิจ

• บริษัทฯ จะผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคม • บริษัทฯ จะผลิตสินค้าด้านอาหารที่ตรงต่อความต้องการและชีวิตประจำวันของผู้บริโภคให้มากที่สุด • บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่ดีพร้อมกับคุณภาพสูงแปลกใหม่ และนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ • บริษัทฯ จะมุ่งสร้างแบรนด์ เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไป • บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

   CTIC ค่านิยมองค์กร

• C = Customer Service
การแสดงออกถึงความพยายามที่จะรับฟัง และเข้าใจลูกค้า (ทั้งภายในและภายนอกองค์กร) การรับรู้ถึงความต้องการ และ ความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งความพยายามที่จะตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

• T = Team work
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งในทีม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการทำงานการแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นต่าง ๆ กับสมาชิกในทีม

• I = Integrity & Ethic
ความสามารถในการปฏิบัติติตามหลักจรรยาบรรณ และการแสดงออก ถึงความซื่อสัตย์ในการทำงาน รวมทั้งการผลักดันในสมาชิกในทีมเคร่งครัดต่อหลักเกณฑ์และกฏระเบียบของบริษัท

• C = Continuous Improvement
การคิดหาวิธีที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบงาน กระบวนการและขั้นตอนงานใหม่ๆ แทนที่ระบบงานกระบวนการ หรือขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และ พร้อมใช้งานได้เสมอ

ค่านิยมองค์กร